กฎระเบียบที่ควรรู้

ต้นทุนทางธุรกิจ

อัตราภาษีนำเข้าของแคนาดาจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป คือ ประมาณร้อยละ 90 ของสินค้านำเข้าเป็นสินค้าปลอดภาษี สำหรับการค้าระหว่างประเทศที่มีมูลค่าสูงมาก อาทิ สินค้าที่มีการซื้อขายกับสหรัฐฯ มีการใช้มาตรฐาน Preferential Tariff Arrangement เป็นตัวกำหนด ถึงแม้ว่าอัตราภาษีเฉลี่ยของแคนาดาอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 4-5 แต่มีสินค้าอุตสาห กรรมบางชนิดที่มีอัตราภาษีค่อนข้างสูง เช่น เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 9.8 และเครื่องหนัง ร้อยละ 5.7 และยาง ร้อยละ 5.2 อย่างไรก็ดีแคนาดามีความพยายามในลดอัตราภาษีดังกล่าวลง


อัตราภาษีนำเข้าของแคนาดา

สินค้า อัตราภาษี เฉลี่ยรวม
เกษตร 0-532.3 22.4
อุตสาหกรรม 0-27.9 3.8

การจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในระดับรัฐบาลกลาง

การคำนวนภาษีรายได้นิติบุคคลคำนวนจากร้อยละ 15 ของผลกำไร

รัฐ อัตราขั้นต่ำ อัตราขั้นสูง
นิวฟันแลนด์ 4 14
โนวาสโกเชีย 3.5 16
ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์ 1 16
นิวบรันสวิก 4.5 10
ออนแทรีโอ 4.5 11.5
แมนิโทบา - 12
ซัสแคตเชวัน 2 12
บริติชโคลัมเบีย 2.5 10
ยูคอน 4 15
นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ 4 11.5
นูนาวุต 4 12

การจัดเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลของแคนาดาประกอบด้วย 2 ส่วน

ได้แก่ การจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางและในระดับรัฐที่มีถิ่นพำนัก

  • รัฐบาลกลางจะคิดภาษีร้อยละ 15 จากรายได้ 11,000 ถึง  43,561 ดอลลาร์แคนาดา
  • รัฐบาลกลางจะคิดภาษีร้อยละ 22 จากรายได้เริ่มต้นจาก 43,562 ดอลลาร์แคนาดา แต่ไม่เกิน 87,123 ดอลลาร์แคนาดา
  • รัฐบาลกลางจะคิดภาษีร้อยละ 26 จากรายได้มากว่า 87,123 แต่ไม่เกิน 135,054 ดอลลาร์แคนาดา
  • รัฐบาลกลางจะคิดภาษีร้อยละ 29 จากรายได้มากกว่า 135,054 ดอลลาร์แคนาดา

ภาษีรายได้ส่วนบุคคลในแต่ละรัฐของแคนาดา

รัฐ/ดินแดน อัตรา
นิวฟันด์แลนด์ ร้อยละ 7.7 ของรายได้ที่ไม่เกิน 33,748 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.5 ของรายได้ที่เกินกว่า 33,748 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 13.3 จากรายได้เกินกว่า 67,496 ดอลลาร์แคนาดา
ปรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์ ร้อยละ 9.8 ของรายได้ที่ไม่เกิน 31,984 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 13.8 ของรายได้ที่เกินกว่า 31,985 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 16.7 ของรายได้ที่เกินกว่า 63,969 ดอลลาร์แคนาดา
โนวาสโกเชีย ร้อยละ 8.79 ของรายได้ที่ไม่เกิน 29,590 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 14.97 ของรายได้ที่เกินกว่า 29,590 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 16.67 ของรายได้ที่เกินกว่า 33,820 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 17.5 ของรายได้ที่เกินกว่า 57,000 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 21 ของรายได้ที่เกินกว่า 150,000 ดอลลาร์แคนาดา
นิวบรันสวิก ร้อยละ 9.1 ของรายได้ที่ไม่เกิน 38,945 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.1 ของรายได้ที่เกินกว่า 38,945 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.4 ของรายได้ที่เกินกว่า 48,754 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 14.3 จากรายได้ที่เกินกว่า 126,662 ดอลลาร์แคนาดา
ควิเบก ดูรายละเอียดได้ที่ Income tax rates (Revenue Québec Web site).
ออนแทรีโอ ร้อยละ 5.05 ของรายได้ไม่เกิน 39,723 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 9.15 ของรายได้ที่เกินกว่า 39,725 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 11.16 ของรายได้ที่เกินกว่า 429,552 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 13.16 ของรายได้ที่เกินกว่า 509,000 ดอลลาร์แคคานา  
แมนิโทบา ร้อยละ 10.8 ของรายได้ที่ไม่เกิน 31,000 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.75 ของรายได้ไม่เกิน 36,000 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 17.4  ของรายได้ที่เกินกว่า 67,000 ดอลลาร์แคนาดา
ซัสแคสเชวัน ร้อยละ 11 จากรายได้ที่ไม่เกิน 42,906 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 13  จากรายได้ที่ไม่เกิน 79,683 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 15 จากรายได้ที่เกินกว่า 122,589 ดอลลาร์แคนาดา
แอลเบอร์ตา ร้อยละ 10 ของรายได้
บริติชโคลัมเบีย ร้อยละ 5.06 ของรายได้ไม่เกิน 37,568  ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 7.6  ของรายได้ที่เกินกว่า 37,569  ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 10.5 ของรายได้ที่เกินกว่า 11,130 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.29 ของรายได้ที่เกินกว่า 18,486 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 14.7  ของรายได้ที่เกินกว่า 104,754 ดอลลาร์แคนาดา
ยูคอน ร้อยละ 7.04 ของรายได้ไม่เกิน 43,561 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 9.68 ของรายได้ที่เกินกว่า 43,562 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 11.44 ของรายได้ที่เกินกว่า 47,931 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.76 ของรายได้ที่เกินกว่า 135,054 ดอลลาร์แคนาดา
นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ ร้อยละ 9.5 ของรายได้ไม่เกิน 39,453 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 8.6 ของรายได้ที่เกินกว่า 39,454 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 12.2 ของรายได้ที่เกินกว่า 49,378 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 14.05 ของรายได้ที่เกินกว่า 128,286 ดอลลาร์แคนาดา
นูนาวุต ร้อยละ 4 ของรายได้ที่ไม่เกิน 41,535 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 7 ของรายได้ที่เกินกว่า 41,536 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 9 ของรายได้ที่เกินกว่า 51,983 ดอลลาร์แคนาดา
ร้อยละ 11.5 ของรายได้ที่เกินกว่า 135,054 ดอลลาร์แคนาดา

แหล่งข้อมูล : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html


ค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา

ค่าแรงขั้นต่ำในแคนาดา

รัฐ ปรับครั้งล่าสุด ค่าแรง/ชั่วโมง
Alberta 01 ก.ย. 57 $10.20
British Columbia 01 พ.ค. 57 $10.25
Manitoba 01 ต.ค. 57 $10.70
New Brunswick 01 เม.ย 55 $10.00
Newfoundland and Labrador 01 มิ.ย. 53 $10.00
Northwest Territories 01 มิ.ย. 54 $10.00
Nova Scotia 01 เม.ย. 57 $10.40
Nunavut 01 ม.ค. 54 $11.00
Ontario 01 มิ.ย. 57 $11.00
Prince Edward Island 01 ต.ค. 57 $10.35
Quebec 01 พ.ค. 57 $10.35
Saskatchewan 01 ต.ค. 57 $10.20
Yukon 01 มิ.ย. 57 $10.72

แหล่งข้อมูล : http://srv116.services.gc.ca/dimt-wid/sm-mw/rpt1.aspx?lang=eng


การจ้างงานต่างชาติ

วีธีการจ้างแรงงานต่างชาติที่แคนาดานั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่


แบบ Arranged Employment

หากมีหนังสือตอบรับเข้าทำงานจากผู้จ้างชาวแคนาดาแล้ว ชาวต่างชาติสามารถสมัครขอวีซ่าได้ภายใต้หัวข้อ Federal Skilled Worker โดยให้ระบุว่าได้รับการตอบรับเข้าทำงานจากบริษัทของผู้จ้างชาวแคนาดาเรียบร้อยแล้ว (Arranged Employment) อย่างไรก็ดี วิธีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ขอจะสามารถเข้าประเทศแคนาดาได้เลยทันที ผู้ขอจะต้องรอจนกว่าทาง Immigration Canada จะออกวีซ่าให้ ข้อดี คือการขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ อาจจะได้รับการพิจารณาเร็วกว่าประเภทอื่นๆ เพราะแคนาดาต้องการที่จะได้คนรุ่นใหม่มาทำงานเพิ่มขึ้น


แบบ Provincial Nomination Programs (PNP)

รัฐต่าง ๆ ในแคนาดาส่วนใหญ่แล้วจะมีโปรแกรมแสวงหาลูกจ้างต่างชาติเพื่อมาทดแทนแรงงานที่ขาดไปในแคนาดา โดยแต่ละรัฐจะลงประกาศไว้ในหัวข้อ Provincial Nomination Programs บอกถึงแรงงานที่ขาดแคลนในรัฐนั้น ๆ ดังนั้นวิธีนั้นอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการมาทำงานที่แคนาดา ส่วนรัฐควิเบกนั้น มีโปรแกรมที่คล้ายกันแต่ใช้ชื่อว่า Quebec Skilled Worker สำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้


แบบ Canadian Experience Class

หากท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานในแคนาดาโดยใช้ Temporary Work Permit มาระยะหนึ่งแล้ว หากท่านต้องการที่จะทำงานในแคนาดาอย่างเป็นหลักแหล่งและถาวร ท่านสามารถสมัครขอวีซ่าในหัวข้อ Canadian Experience Class ได้โดยง่าย หากมีนายจ้างเป็นผู้รับรองเงินเดือนและเวลาการทำงานของท่านอย่างถูกต้อง


แบบ Temporary Work Permit

เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับนายจ้างชาวแคนาดาในการรับคนต่างชาติเข้าทำงาน ข้อเสียคือวีซ่าประเภทนี้จะมีข้อจำกัดในช่วยระยะเวลาการทำงาน และจำนวนประเภทของงานที่สามารถทำได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีสิทขอวีซ่าประเภทนี้ได้นั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ Immigration Canada ได้ตั้งไว้ และโดยตามหลักแล้วเน้นให้แต่เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในแคนาดา


การประกันสังคม

เลขประกันสังคมหรือ Social Insurance Number (SIN) คือเลขเก้าหลักที่ออกให้โดย Service Canada ตามกฎหมายนั้นชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวแคนาดาที่ไม่มีเลข SIN ไม่สามารถทำงานในแคนาดาได้และรวมไปถึงการใช้บริการสาธารณะอื่น ๆ ด้วย


การรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ของเลขประกันสังคม SIN นั้นมีมาก เพราะการรักษาพยาบาลในแคนาดานั้นจ่ายกองทุนรัฐบาลจากภาษีของประชาชน จัดมาตรฐานโดยรัฐบาลกลางแต่ให้บริการโดยรัฐบาลระดับท้องถิ่น ดังนั้น หากแรงงานต้องการได้รับรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะต้องนำ SIN ไปทำ Healthcare กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่น


บำนาญ

บำนาญจะจ่ายให้ผู้สูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ขึ้นไป โดยให้เป็นรายเดือน โดยจะพิจารณาจากผู้ขอรับจะต้องอาศัยอยู่ในแคนาดามากกว่า 10 ปี ก่อนเกษียณอายุการทำงาน และไม่จำการว่าต้องเป็นข้าราชการ


ค่าเช่าที่ดิน/บ้าน สำนักงานหรือโรงงาน และคลังสินค้า

แคนาดานั้นเป็นประเทศขนาดใหญ่ ดังนั้น อัตราค่าเช่าที่ดินหรือเช่าบ้านในเมืองต่าง ๆ ของแคนาดานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างรวมกัน อาจขึ้นกับจำนวนคนงาน ปริมาณงาน บริษัท ประเภทของงาน ประชากร ทำเลที่ตั้ง ภาษี สภาพความเป็นอยู่ ภูมิประเทศ อากาศ ภาษา ขนาดของบ้านและขนส่งมวลชน ล้วนแล้วมีส่วนให้ราคาค่าเช่าที่ดินและบ้านสูงหรือต่ำแตกต่างกันไปตามความต้องการของตลาด

เนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท่านที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในแคนาดาควรศึกษาสภาพแวดล้อมเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ โดยเจ้าของบ้านชาวแคนาดาส่วนใหญ่นั้นจะลงประกาศในสื่อต่าง ๆ แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ www.kijiji.ca (ใต้หัวข้อ real estate) ซึงเป็นเว็บไซต์ตลาดสินค้า online โดยเฉพาะสำหรับการเช่าที่ต่าง ๆ ในย่านชุมชุน รวมไปถึงหอพักห้องเช่า บ้าน รถ และ อื่นๆ อีกมากมาย โดยเงื่อนไขและสัญญานั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ปล่อยเช่า โดยราคาบางหลังอาจจะรวมค่าน้ำค่าไฟและที่จอดรถในตัว ในทางกลับกันอาจจะไม่รวมอะไรเลย และบางหลังอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์มาพร้อมกับบ้านเรียกว่า Furnished


อัตราเฉลี่ยค่าเช่าบ้านส่วนตัว (ดอลลาร์แคนาดา) ตามจำนวนห้องนอนในรัฐออนแทรีโอ ปี 2556 (ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและไม่มีเฟอร์นิเจอร์)
เมือง Bachelor 1 Bedroom 2 Bedroom 3+ Bedroom
Barrie 701 908 1,048 1,296
Brantford 604 752 835 934
Guelph 655 842 957 1,099
Hamilton 588 766 932 1,130
Kingston 676 859 1,054 1,463
Kitchener 660 810 952 1,127
London 588 752 924 1,090
Niagara Region 564 733 872 1,012
Oshawa 713 874 985 1,126
Ottawa 766 932 1,132 1,396
Peterborough 622 778 915 1,085
Sudbury 579 741 914 1,021
Thunder Bay 567 705 858 1,041
Toronto 873 1,032 1,213 1,454
Windsor 501 656 788 928

แหล่งข้อมูล : Canada Mortgage and Housing Cooperation


ค่าเช่าสำนักงานหรือโรงงาน

ค่าเช่าสำนักงานหรือโรงงานในแคนาดานั้นราคาแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการควรจะคำนึงถึงตัวเลือกและประโยชน์ต่างๆ โดยการสรรหานั้นก็ไม่ต่างไปจากการหาบ้านหรือห้องเช่า โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.kijij.ca (ใต้หัวข้อ real estate) ที่มีเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าออนไลน์เว็บไซต์หลักของแคนาดา ก่อนลงนามในสัญญานั้นเจ้าของอาคารอาจจะต้องการหลักฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ หากสัญญาเป็นรายปี ผู้ประกอบการอาจะต้องจ่ายค่ามัดจำเป็นเงินเท่ากับค่าเช่าของเดือนสุดท้ายของสัญญา เพื่อเป็นหลักค้ำประกันให้แก่เจ้าของอาคารว่าผู้ประกอบการจะอยู่จนครบถึงตามสัญญา

ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา

เนื่องด้วยแคนาดาเป็นประเทศขนาดใหญ่ ค่าไฟแต่ละรัฐนั้นอาจจะต่างกันไปตาม สภาพแวดล้อม อย่างไรก็ดี ด้วยอากาศที่หนาวเกือบตลอดทั้งปี บ้านเรือนในแคนาดานั้นจะต้องมีเครื่องทำความร้อนหรือเรียกว่า Heater ด้วยกันทุกบ้าน บ้างใช้ระบบน้ำร้อนบ้างใช้ระบบไฟฟ้า เป็นปัจจัยทำให้ราคาค่าไฟต่างกันตามลักษณ์ของการใช้ ข้อมูลจาก www.powerforthefuture.ca แคนาดาระบุว่าบ้านหนึ่งหลังในแคนาดานั้นจ่ายค่าไฟประมาน 2 – 9 ดอลลาร์แคนาดา ต่อวันโดยมีค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 4 ดอลลาร์แคนาดา (120 บาท/วัน) ต่อวันโดยอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง เดนมาร์ก ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐฯ

การจ่ายค่าน้ำและค่าไฟในแคนาดานั้น เจ้าของบ้านจำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้กับเมืองที่ตนอาศัยอยู่ (สามารถทำออนไลน์ได้) ผู้เช่าควรศึกษาให้ดีก่อนเข้าอาศัย เพราะบ้างบ้านอาจรวมค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไปในตัวและไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยราคาค่าประปาและค่าไฟฟ้าของบ้านเช่านั้น สามารถขอดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่สำนักงานประปาและไฟฟ้าของเมืองที่อาศัยอยู่

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเป็นตัวอ้างอิงได้จาก www.utilitieskingston.com ของเมือง Kingston, Ontarioอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

การให้บริการโทรศัพท์ในแคนาดามีการแข่งขันที่ต่ำ ทำให้ราคาให้บริการนั้นค่อนข้างสูง โดยบริษัทที่ดำเนินการให้บริการที่คนนิยมและให้บริการแพร่หลายนั้นจะมีแค่ Bell Wireless, Rogers Wireless และ Telus Mobility โดยส่วนใหญ่แล้วค่าบริการโทรศัพท์จะรวมเป็น package ค่าอินเทอร์เน็ตไปในตัว และปกติแล้วหากต้องการขอรับบริการใหม่นั้น จะต้องเซ็นสัญญาอย่างต่ำสองปี โดยวิธีนี้จะทำให้ราคาโทรศัพท์อย่างเช่น Iphone นั้นถูกลงตามข้อผูกมัดที่ทางเครือข่ายกำหนดไว้โดยเครื่องเหล่านี้จะถูกล็อกไว้กับเครือค่ายที่กำหนดไว้เท่านั้น วิธีที่สองคือการนำโทรศัพท์มาจากไทยที่ปลดล็อก (unlock) และสามารถนำมาซื้อ Sim Card และเลือกบริษัทกับทางบริษัทได้โดยหากไม่ต้องการ Data ราคาค่าโทรและส่ง Messages ต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ $40 ดอลลาร์แคนาดา (1,200 บาท/เดือน) หรือหากต้องการใช้ Data ราคาก็จะอยู่ประมาณ 100 ดอลลาร์แคนาดา (3,000 บาท/เดือน) ตามขนาดของข้อมูลที่ต้องการ โดยเมื่อปลายปี 2013 ทาง Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) ได้ตีพิมท์แบบสำรวจ Annual Report และพบว่า ชาวแคนาดานั้นจ่ายค่าบริการโทรคมนาคมเฉลี่ยแล้ว $185 ดอลาร์แคนาดา/เดือน คิดเป็นประมาณ (5,550 บาท/เดือน)ค่าเชื้อเพลิง

ด้วยฤดูหนาวที่มีกว่า 6 เดือนของแคนาดา ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในแคนาดามีสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยในการกำหนดราคาเชื้อเพลิง กอปรกับด้วยระยะทางที่ไกลการเดินทางระหว่างเมืองนั้นแคนาดา ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องอาศัยยานพาหนะเช่น รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบินเป็นหลัก ที่ตั้งของเมืองก็เป็นส่วนสำคัญต่อราคาเชื้อเพลิงในแคนาดา อาทิ เมืองเอดมันตันมีราคาน้ำมันที่ถูกกว่ารัฐอื่นๆ เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรายน้ำมัน โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังและรายงานต่างๆ ได้ที่ http://www.neb-one.gc.ca / โดยราคาเชื้อเพลิงนั้นอาจจะมีความต่าง ตามรัฐและขนาดของเมืองที่ท่านอาศัยอยู่โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถหาดูได้ทางสำนักงานพลังงานของรัฐและเมืองนั้นๆ เช่น www.torontohydro.comมิถุนายน 2010 มิถุนายน 2011 มิถุนายน 2012 มิถุนายน 2013 มิถุนายน 2014
  ราคาค่าน้ำมัน Gasoline เฉลี่ยตามเมืองใหญ่ในแคนาดา
  คิดเป็น cent (100 cent = 1 ดอลลาร์) ต่อลิตร
St. John's 107.3 131.1 128.8 126.6 138.4
Charlottetown/ Summerside 98.1 123.2 120.3 129.2 138.8
Halifax 100.3 126.6 124.8 129.2 138.2
Saint John 96.3 123.9 123.8 125.0 132.1
Québec 102.0 130.4 130.5 132.8 140.8
Montréal 104.1 132.1 132.3 137.9 144.9
Ottawa 94.4 125.0 119.1 126.9 137.4
Toronto 95.5 129.5 123.1 128.1 140.5
Thunder Bay 105.7 138.2 135.2 139.8 144.7
Winnipeg 95.5 119.3 121.9 134.8 129.0
Regina 101.1 127.0 125.7 131.2 132.6
Saskatoon 99.1 125.3 125.9 130.3 131.9
Edmonton 87.2 110.0 112.2 121.0 120.8
Calgary 89.2 114.9 115.0 127.3 126.1
Vancouver 114.3 135.8 142.0 143.7 152.3
Victoria 110.9 129.1 130.1 135.2 138.8
Whitehorse 112.5 137.2 136.0 147.9 140.4
Yellowknife 116.9 138.9 138.9 138.9 138.9