กฎระเบียบที่ควรรู้

การค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะมีผลเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าบนพื้นฐานของหลักดินแดน กล่าวคือ หากมีการยื่นขอจดทะเบียนที่ประเทศใด ก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น ดังนั้น แม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วที่ประเทศไทยก็ตาม หากต้องการส่งออกสินค้าเพื่อจะนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ก็จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านในประเทศเหล่านั้น ก่อนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และมิให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของท่านไปจดทะเบียนในแต่ละประเทศ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือที่ www.ipthailand.org ในหัวข้อ กฎหมายการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นภาพรวมของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ

แหล่งข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Special Import Measures Act (SIMA)

รัฐบาลแคนาดาได้จัดทำ SIMA เพื่อการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของแคนาดาที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่เกิดจากการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของประเทศผู้ส่งออกต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2 หน่วยงานคือ Canadian Border Services Agency (CBSA) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับร้องเรียนและสอบสวน และ Canadian International Trade Tribunal (CITT) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ไต่สวน รวมถึงการทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยทั้งสองหน่วย งานดังกล่าว จะแยกกันทำงานอย่างอิสระแต่ดำเนินการภายใต้กรอบเวลาเดียวกัน โดยเบื้องต้น หาก CBSA พบว่า มีการทุ่มตลาดหรือมีการอุดหนุน และ CITT พบว่า อุตสาหกรรมภายใน ประเทศได้รับผลกระทบ CBSA สามารถกำหนดอัตราภาษีชั่วคราวจนกว่า CITT จะมีการพิจารณา และตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย มาตรการปกป้องการนำเข้ากำหนดให้ประเทศสมาชิก WTO สามารถนำมาใช้กับสินค้านำเข้าที่ได้รับการร้องเรียนในกรณีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ และการนำเข้าที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ CITT จะเป็นหน่วยงาน อิสระในการ รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการไต่สวน ซึ่งการดำเนินการมีลักษณะคล้ายคลึงกับการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุนข้างต้น

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures)

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกำหนดให้ประเทศสมาชิก WTO มีสิทธิที่จะใช้มาตรการใด ๆ เท่าที่จำเป็น ในการคุ้มครองสุขอนามัยของประชาชน สัตว์และพืช โดยไม่เลือกปฏิบัติ และต้องอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้ เพื่อความโปร่งใสและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ภายใต้กฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ อาทิ Food and Drugs Act, Canada Agricultural Products Act และ Consumer Packing โดยพิจารณาควบคู่กับกฎระเบียบในแต่ละรัฐ


มาตรการควบคุมการนำเข้า (Import Control Measures)

แคนาดามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการสั่งห้าม การควบคุม และการจำกัดสินค้านำเข้า ซึ่งสินค้านำเข้าจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงายรับผิดชอบคือ กระทรวงการต่างประเทศ การค้าและพัฒนา (Department of Foreign Affairs, Trade and Development : DFATD) ประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ เวชภัณฑ์ สินค้าเกษตร (ผักและผลไม้ สัตว์น้ำ เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปีก สิ่งทอและเสื้อผ้า พืชและสัตว์พื้นเมือง ก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างพลังงานปรมาณู เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.cfia.gc.ca , www.ats.agr.gc.ca , www.inspection.gc.ca