เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

1. การปรับลด GPT

การยกเลิกให้สิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้า GPT (General Preferential Tariff) ของประเทศแคนาดา

นับแต่ปี 2517 แคนาดาได้มีการกำหนดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนำเข้า GPT (General Preferential Tariff) ซึ่งเป็นอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าอัตราปกติ โดยกำหนดให้สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศส่งออกที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ตามกรอบนโยบายของ United Nation Conference on Trade and Development (UNCRAD)

ปัจจุบัน แคนาดาได้ให้สิทธิพิเศษภาษี GPT สำหรับประเทศผู้ส่งออกจำนวน 175 ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร GPT สำหรับการส่งออกสินค้าไทยไปแคนาดาเรื่อยมา อย่างไรก็ดี รัฐบาลแคนาดา ได้ทำการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนำเข้า GPT โดยการยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าวมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของการยกเลิกสิทธิพิเศษ

1. การถอดถอนให้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนำเข้า GPT สำหรับบางประเทศ

รัฐบาลแคนาดา ได้กำหนดการถอดถอนให้สิทธิพิเศษภาษีนำเข้า GPT สำหรับประเทศที่เข้าข่ายเงื่อนไข 2 ประการ คือ

  • เป็นกลุ่มประเทศที่มีฐานะรายได้สูง หรือรายได้ปานกลางระดับสูงตามการจัดอันดับของธนาคารโลกเป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน หรือ
  • มีสัดส่วนของการส่งออกสินค้าทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 1 หรือมากกว่าตามสถิติการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน

โดยประเทศที่เข้าข่ายเงื่อนไขการถูกถอนถอดสิทธิพิเศษทางการค้าดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 72 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย แต่หากประเทศใดได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอื่นๆ นอกเหนือจาก GPT อาทิ สิทธิพิเศษจากข้อตกลง FTA ก็จะยังได้รับสิทธิพิเศษจากข้อตกลงนั้นๆอยู่ โดยรายชื่อประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิพิเศษภาษี GPT มีจำนวน 103 ประเทศ

2. สินค้าที่ได้รับสิทธิ GPT

ปัจจุบัน สินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีนำเข้า GPT มีจำนวนรายการสินค้ามากกว่าร้อยละ 80 ของสินค้านำเข้าทั้งสิ้น โดยหลักจะเป็นสินค้าประเทศเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งในปี 2554 มูลค่าการนำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GPT คิดเป็นโดยประมาณ 15.2 พันล้านเหรียญดอลลาร์

3. กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

ตามกฏข้อบังคับของแหล่งกำเนิดสินค้า กำหนดให้สินค้าที่นำเข้ามายังแคนาดาภายใต้สิทธิ GPT ต้องมีแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ GPT หรือจากแคนาดารวมกันมากกว่าร้อยละ 60

4. มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguards)

การถอดถอนสิทธิพิเศษ GPT จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า ในกรณีผู้ประกอบการแคนาดาได้รับความเสียหายจากอุตสาหกรรมภายในประเทศได้

5. กำหนดวันสิ้นสุดบังคับใช้

รัฐบาลจะมีวาระอายุการทบทวนสิทธิพิเศษภาษี GPT ทุกๆ 10 ปี และปัจจุบันได้มีการกำหนดวันสิ้นสุดการให้สิทธิพิเศษภาษี GPT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งหลังจากนั้นอาจจะมีการทบทวนและพิจารณาหลักการเป็นประจำทุกปี หรือทุก 10 ปีอีกครั้ง โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน

คู่แข่งสำคัญของไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิพิเศษ GPT

ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยจะส่งผลทำให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันที่ส่งออกมายังแคนาดา

สินค้าส่งออกหลักของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิพิเศษ GPT

สินค้าจากประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบจากการที่แคนาดายกเลิกการให้สิทธิพิเศษภาษีนำเข้า GPT ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ไก่ปรุงสุก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า รองเท้าสกี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องประดับเทียม เฟอร์นิเจอร์ ไมโครโฟนและขาตั้ง ลำโพง ฯลฯ ตัวอย่างรายการสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ที่ได้รับผลกระทบจากการที่แคนาดายกเลิกการให้สิทธิพิเศษภาษีนำเข้า GPT มีดังนี้

ลำดับ HS Code รายการ อัตราภาษี (%) ผลต่าง
นำเข้าปกติ สิทธิพิเศษ ทางภาษี
MFN GPT (%)
1 8517 Telephone Sets & App.for wire and wireless networks free free  
2 1604 Prepared Or Preserved Fish; Caviar And Caviar Subs      
  1604.13.90 Sardines,other than in jars 9.0% 7.0% 2.0%
  1604.14.90 Tunas,skipjack, others 7.0% 3.5% 3.5%
  1604.16.90 Other than in jars 9.0% 5.0% 4.0%
3 7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious      
  7113.11.10 Findings, not plated or clad 5.0% free 5.0%
  7113.11.90 Other, silver, whether or not plated or clad with other precious metal 8.5% 5.0% 3.5%
  7113.19.90 Other, silver, whether or not plated or clad with precious metal 5.5% 5.0% 0.5%
  7113.19.10 Findings, not plated or clad 5.0% free 5.0%2. การจัดทำฉลากสินค้า

การจัดทำฉลากสินค้าต้องจัดทำทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html