เกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวแคนาดาที่มีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ที่เป็นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าแบ่งออกเป็น 5 เทรนที่สำคัญได้แก่

  1. การนิยมซื้อสินค้าท้องถิ่น
  2. การให้ความสำคัญต่อสินค้าเพื่อสุขภาพ
  3. ความประหยัดในการเลือกซื้อสินค้า
  4. สนใจสินค้าที่ออกแบบผลิตเฉพาะให้กับลูกค้า
  5. การซื้อสินค้าผ่ายระบบอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มเติมช่องทางการขายสำหรับผู้ส่งออกชาวไทยและผู้นำเข้าชาวแคนาดาผ่านทางออนไลน์ www.thaitrade.com

การนิยมซื้อสินค้าในท้องถิ่น (Buy local Movement) ในทุกวันนี้ ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินในการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งเชื่อว่าจะเป็นการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การลด Carbon Footprint เนื่องจากการลดขั้นตอนการขนส่งระหว่างที่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมาก

การให้ความสำคัญต่อสุขภาพ (Rising Health Awareness) คนแคนาดาให้ความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องอาหารและวิถีการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป โดยผลการศึกษาพบว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มสำรวจให้ความสำคัญในสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพ และกว่า 1 ใน 3 ยินดีจ่ายเงินในราคาที่สูงกว่าเพื่อสินค้าสุขภาพ

จากผลการสำรวจคนแคนาดามีความประหยัดมากขึ้น เนื่องจากประสบการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในแคนาดาและของโลกในช่วงผ่านมา ทำให้วิถีการใช้เงินเปลี่ยนไป คนแคนาดาเน้นความคุ้มค่าของเงินในการใช่จ่ายซื้อสินค้า โดยมองที่คุณภาพและราคา โดยให้ความสำคัญกับคุณค่า (Value) ของสินค้ามากขึ้น สินค้าที่ออกแบบผลิตเฉพาะให้กับลูกค้า (The desire for customized goods) ผู้บริโภคให้ความสำคัญในสินค้าที่มีดีไซน์รูปแบบเฉพาะของตนเอง ไม่ซ้ำใคร ซึ่งเทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบ Mass Customization คือผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ โดยสินค้าในแต่ละชิ้นสามารถออกแบบที่แตกต่างกันได้ การผลิตสินค้าแบบนี้ นับว่าเป็นกลุ่ม niche ของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภค