เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis

Strength

 • รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการออกระเบียบและการสนับสนุนด้านการมาตรการจูงใจด้านภาษี ทำให้วิสาหกิจต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถตั้งตัวในการดำเนินธุรกิจและสามารถขยายฐานการค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • แคนาดามีมาตรฐานด้านการศึกษาที่สูง ซึ่งเป็นผลพวงจากการกำหนดนโยบาย ซึ่งรวมถึงวิชาหรือโครงการด้านการสร้างผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ และการศึกษาด้านอาชีวะ ที่มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการขยายตัวด้านด้านงานสาขาอาชีพ
 • วัฒนธรรมของวิสาหกิจในแคนาดามีความแข็งแรง ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในการเอาชนะความล้มเหลว โดยการศึกษาแบเป็นเหตุเป็นผล และการอ้างอิงการคิดค้นและการทดลอง
 • แคนาดามีสถาบันทางการเงินเข้มแข็ง
 • แคนาดาให้ความสำคัญกับการจัดทำ FTA กับนานาประเทศ
 • แคนาดามีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก อาทิ ทรายน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ
 • สังคมแคนาดามีลักษณะเป็นพหุสังคม รวมถึงมีคนเอเชียเข้ามาตั้งรกรากจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและบริการที่ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนเอเชียดังกล่าวเข้ามาทำตลาดได้
 • แคนาดาเป็นสังคม Technology base และให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ R&D

Weakness

 • ในอดีตรัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับ SMEs น้อยมาก อย่างไรก็ดีในปัจจุบันรัฐบาลแคนาดาเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องการสร้าง SMEs มากขึ้น
 • ปัญหาของการเข้าถึงเงินลงทุนของผู้ประกอบการในระดับ SMEs
 • ภูมิอากาศที่หนาวติดต่อกันยาวนานมีผลต่อการประกอบธุรกิจ การตั้งถิ่นฐานรกราก และมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
 • ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถขยายท่อส่งออกน้ำมันทรายจากรัฐแอลเบอร์ตาไปยังอเมริกาหรือประเทศในเอเชีย เนื่องจากถูกต่อต้านในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้พลังงานสำรองจำนวนมากที่มีไม่สามารถสร้างรายได้ที่แท้จริงให้กับรัฐและประเทศได้

Opportunity

 • คนแคนาดาให้ความสำคัญในระดับต่ำ ในการเข้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้นจึงน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการใหม่เข้ามาทำการค้าและการลงทุนในแคนาดา
 • กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนขอแคนาดามีความยืดหยุ่นมากกว่ากลุ่มประเทศ G20 และเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะขยายตัวอีกมาก ประกอบกับรัฐบาลแคนาดาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจกับประเทศต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐฯ แต่เพียงประเทศเดียว
 • แคนาดามีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
 • ผู้ประกอบการสามารถใช้แคนาดาเป็นฐานในการส่งออกไปสหรัฐฯ ผ่านความตกลงในกรอบ NAFTA

Threat

 • ผู้ส่งออกของไทยอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการการยกเลิกการจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษ GPT ของแคนาดา
 • แคนาดาให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชนพื้นเมืองดั้งเดิม ดังนั้น ผู้เข้ามาลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในการขนส่งสินค้ามาจากต่างประเทศ
 • เนื่องจากแคนาดาและไทยมีความห่างไกลในเรื่องของระยะทางซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนของสินค้า การเน่าเสียของสินค้าเกษตร