รู้จักเรา

ความสัมพันธ์กับไทย

Canada Thailand

ไทย-แคนาดา มีความสัมพันธ์ราบรื่นและเป็นมิตร มีการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคีดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อกัน

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2504 ซึ่งครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปี ในปี 2554 ที่ผ่านมา

โดยเมื่อปี 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ได้กล่าวถึงความสำคัญที่รัฐบาลแคนาดาให้กับการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย และสนับสนุนอย่างเต็ม ที่กับรัฐบาลไทยในการรักษาและปกป้องสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทย-แคนาดา

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเยือนแคนาดาเมื่อปี 2527 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเยือนแคนาดาระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 5 ตุลาคม 2537 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนแคนาดา

อย่างไรก็ดี นาย Stephen Harper นายกรัฐมนตรีของแคนาดาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 22-24 มีนาคม 2555 ไทยและแคนาดาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้การเป็นคู่เจรจาทั้งในระดับ World Trade Organization (WTO) และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) รวมถึงการ่วมมือในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการ ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการเข้ามีส่วนร่วมกับอาเซียน

โดยในปี 2555 ได้มีการดำเนิน กิจกรรมฉลองความสัมพันธ์อาเซียนแคนาดา ครบรอบ 35 ปี เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นายพิศาล มาณวพัฒน์ เข้ารับหน้าที่เมื่อ 28 ตุลาคม 2556 รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่เพื่อดูแลรัฐด้านตะวันตก สำหรับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย มีเขตอาณาครอบคลุม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์


ภาพรวมการค้า ไทย-แคนาดา (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

  มูลค่าการส่งออก ไทย-แคนาดา อัตรา
ขยายตัว
(%)
2557
สัดส่วน (%) การค้า
ไทย-แคนาดากับการ
ค้ารวมของไทย
2557
2555 2556 2556
(มค-มิย)
2557
(มค-มิย)
มูลค่าการค้า 2,521.24 2,472.65 1,269.86 1,075.97 -15.27 0.48
การส่งออก 1,582.41 1,478.99 730.29 691.41 -5.32 0.61
การนำเข้า 938.83 993.66 539.57 384.55 -28.73 0.34
ดุลการค้า 643.57 485.33 190.72 306.86    

แหล่งข้อมูล :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


ส่งออกไทยมาแคนาดา

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง ข้าว กุ้งแช่แข็ง ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ


ส่วนแบ่งตลาดของไทยและคู่แข่งในแคนาดา

อันดับ ประเทศ สัดส่วน
2556 2556 (มค-มิย) 2557 (มค-มิย)
1 สหรัฐฯ 52.09% 52.56% 54.68%
2 จีน 11.09% 10.04% 10.67%
5 ญี่ปุ่น 2.89% 2.97% 2.62%
19 ไทย 0.56% 0.53% 0.51%
22 เวียดนาม 0.45% 0.38% 0.50%
21 มาเลเซีย 0.46% 0.44% 0.46%
33 อินโดนิเซีย 0.29% 0.29% 0.31%
37 สิงค์โปร์ 0.27% 0.28% 0.27%

แหล่งข้อมูล : World Trade Atlas


มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในแต่ละมณฑลของแคนาดา
(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

อันดับ รัฐ 2556 มูลค่า (มค-พค) สัดส่วน 57
(มค-มิย)
% ขยายตัว
(มค-มิย)
2556  2557
1 Ontario 1,525.01 723.41 705.61 59.97% -2.46%
2 British Columbia 482.69 221.43 224.54 19.09% 1.41%
3 Quebec 302.89 156.58 133.69 11.36% -14.62%
 มณฑลอื่นๆ 247.86 125.80 112.70 9.58% -10.41%
 รวม 2,558.45 1,227.22 1,176.54 100.00% -4.13%

แหล่งข้อมูล : World Trade Atlas


การส่งออกสินค้าไทยไปแคนาดา
(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินค้าสำคัญส่งออกไปแคนาดา 2555 2556 2556
(มค-มิย)
2557
(มค-มิย)
สัดส่วน
57 (มค-มิย)
%
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 277.2 234.3 124.5 90.6 13.10 -27.25
2 ข้าว 83.7 91.3 36.0 45.0 6.51 25.15
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 56.5 52.0 29.4 29.5 4.27 0.38
4 รถยนต์ และส่วนประกอบ 13.6 34.3 5.6 29.3 4.24 419.03
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 53.5 48.4 28.6 27.1 3.92 -5.25
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 50.4 60.7 21.3 26.1 3.78 22.41
7 ยางพารา 98.5 67.1 38.2 25.5 3.69 -33.26
8 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 46.1 38.4 17.8 24.0 3.48 35.32
9 กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 97.1 56.9 27.5 22.9 3.32 -16.54
10 เครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อน 23.2 34.1 14.7 22.9 3.31 56.02
รวม 10 รายการ 799.8 717.3 343.6 342.9 49.60 -0.18
อื่นๆ 782.6 761.7 386.7 348.5 50.40 -9.90
รวมทั้งสิ้น 1,582.4 1,479.0 730.3 691.4 100.00 -5.32

การนำเข้าของไทยจากแคนาดา
(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สินค้าสำคัญนำเข้าจากแคนาดา 2555 2556 2556
(มค-มิย)
2557
(มค-มิย)
สัดส่วน
57 (มค-มิย)
%
1 ปุ๋ย 144.2 139.3 80.6 56.9 14.79 -29.39
2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 139.3 117.0 74.4 56.9 14.79 -23.55
3 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 108.8 118.0 60.8 48.6 12.63 -20.07
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 64.0 57.7 27.5 37.8 9.83 37.71
5 แผงวงจรไฟฟ้า 64.6 81.4 39.2 26.6 6.91 -32.18
6 เครื่องจักรไฟฟ้า ส่วนประกอบ 48.4 40.7 21.4 17.7 4.60 -17.34
7 เคมีภัณฑ์ 31.0 34.4 15.8 16.0 4.17 1.59
8 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ 54.6 42.1 24.0 14.7 3.83 -38.56
9 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21.3 22.0 10.0 12.1 3.14 21.03
10 สินค้าทุนอื่น ๆ 12.6 16.7 8.6 9.9 2.57 15.49
รวม 10 รายการ 688.7 669.3 362.1 297.2 77.27 -17.94
อื่นๆ 250.2 324.4 177.5 87.4 22.73 -50.75
รวมทั้งสิ้น 938.8 993.7 539.6 384.6 100.00 -28.73

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


การลงทุนโดยตรงจากประเทศแคนาดาในประเทศไทย ปี 2556 การลงทุนของโดยตรงจากแคนาดาในปี 2556 มีมูลค่า 3,653.20 ล้านบาท จากทั้งหมด 7 โครงการ แบ่งเป็นโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ (มูลค่า 441.2 ล้านบาท) และโครงการขยายทั้งหมด 3 โครงการ (มูลค่า 3,212 ล้านบาท)

การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก 3 หมวด ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก


นักลงทุนรายใหญ่สุดจากประเทศแคนาดาที่ลงทุนในประเทศไทย ได้แก่

 • บริษัท Celestica ผู้ผลิตและประกอบแผงวงจร PCB สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโทรอนโต
 • บริษัท CCL Industries ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโทรอนโต
 • บริษัท Normerica ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Mississauga
 • บริษัท SNC-Lavalin ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล
 • บริษัท Osellus Inc. ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โทรอนโต

บริษัทแคนาดาที่ไปลงทุนในประเทศไทย แต่เงินลงทุนไม่ได้มาจากประเทศแคนาดาโดยตรง ได้แก่

 • บริษัท Bombardier Transportation ผู้ผลิตอุปกรณ์สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการขนส่งทางราง มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และเป็นบริษัทในเครือภายใต้บริษัท Bombardier Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมอนทรีออล
 • บริษัท Canadoil Group ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ โดยพัฒนามาจากบริษัท Canadoil Forge ซึ่งมีจุดกำเนิดที่เมือง Becancour รัฐควิเบค
 • บริษัท CHC Helicopter ผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์นอกชายฝั่ง มีสำนักงานใหญ่ที่เมือง Richmond รัฐบริติชโคลัมเบีย
 • บริษัท HKD Diamond Laboratories ผู้ให้บริการห้องทดสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Toronto รัฐออนแทรีโอ
 • บริษัท Magna International ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใหญ่สุดของแคนาดา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Aurora รัฐออนแทรีโอ

นอกจากนี้ยังมีบริษัทแคนาดาที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศไทยที่ไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ ได้แก่

 • บริษัท Air Canada ธุรกิจสายการบิน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Montreal รัฐควิเบก
 • บริษัท Doi Chaang Coffee Co. ผู้จำหน่ายเม็ดกาแฟ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Vancouver รัฐบริติชโคลัมเบีย
 • บริษัท Fairmont Raffles Hotels International ธุรกิจโรงแรมและสถานพักตากอากาศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto รัฐออนแทรีโอ
 • บริษัท Four Seasons Hotels and Resorts ธุรกิจโรงแรมและสถานพักตากอากาศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ
 • บริษัท Manulife Financial สถาบันทางการเงินและประกันภัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ
 • บริษัท Research in Motion ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Waterloo รัฐออนแทรีโอ
 • บริษัท Scotiabank สถาบันทางการเงิน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Halifax รัฐโนวาสโกเชีย

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำนักงานบีโอไอกำหนดไว้สำหรับชักจูงการลงทุนจากแคนาดา ได้แก่ อากาศยาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ ชิ้นส่วนยานยนต์ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น R&D ROH และโลจิสติกส์

จากการดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนของบีโอไอในประเทศแคนาดาที่ผ่านมา พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังผูกติดกับตลาดสหรัฐฯ รองลงมาคือยุโรป และไม่แสดงความสนใจต่อตลาดในภูมิภาคเอเชียมากนัก ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลงทุนต่างประเทศของแคนาดา ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่ พลังงาน อากาศยาน ยานยนต์ การเงินธนาคาร ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประเภทกิจการที่สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมส่วนมากจะอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีบริษัทเป้าหมายจากแคนาดาที่ได้ไปชักจูงแล้ว ดังนี้

 • CAE Inc. (St-Laurent, QC) ผู้ให้บริการอบรมนักบินและเครื่อง simulator
 • Bombardier Inc. (Montreal, QC) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 • AVCorp Industries (Delta, BC) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 • Vector Aerospace (Toronto, BC) ผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเฮลิคอปเตอร์และซ่อมบำรุง
 • ABC Group Inc. (Toronto, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • Agrium Inc. (Calgary, AB) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
 • Cott Corporation (Mississauga, ON) ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
 • George Weston Ltd. (Toronto, ON) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
 • Linamar Corporation (Guelph, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • Martinrea International Inc. (Vaughan, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • Medicago Inc. (Quebec, QC) ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค)
 • Tri-Star Metal Stamping Inc. (Newmarket, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
 • BioNeutra North America Inc. (Edmonton, AB) ผู้ผลิตเส้นใยให้ความหวาน และส่วนผสมอาหาร
 • Plasco Energy Group (Ottawa, ON) ผู้ให้บริการและเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากขยะ

บริษัทจากประเทศไทยที่มาลงทุนในประเทศแคนาดาได้แก่ บริษัท PTTEP Canada Ltd. ซึ่งมีธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจาก Oil Sands โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองแคลการี รัฐแอลเบอร์ตา

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ(ด้านการลงทุน) ณ นครนิวยอร์ก

ปัจจุบันมีชาวแคนาดาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 190,000 คนต่อปี และมีใช้จ่ายคราวละประมาณ 49,000 บาท และจัดเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ปัจจุบันมีชาวแคนาดา อาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 10,000 คน

สำหรับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ สถาบันการศึกษาในแคนาดา ได้มีข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาของไทยมาเป็น ระยะเวลายาวนาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ปัจจุบันมีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ในรัฐออนแทรีโอ ควิเบก บริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา และซัสแคตเชวัน


Treaty Status Party Entry into force
Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand constituting an Agreement amending the Agreement on Air Services, signed at Bangkok on May 24 1989, as amended In Force Thailand 11 April 2000
Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand on the Equivalence of Fish and Fishery Products Inspection and Control Systems In Force Thailand 09 April 1997
Agreement between the Government of Canada and the Government of Thailand for the Promotion and Protection of Investments In Force Thailand 24 September 1998
Treaty between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters In Force Thailand 03 October 1994
Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand constituting an Agreement amending the Agreement on Air Services signed May 24, 1989 In Force Thailand 25 December 1991  
Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand for the Training in Canada of Personnel of the Armed Forces of the Kingdom of Thailand In Force Thailand 30 July 1990  
Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand on Air Services In Force Thailand 30 June 1989
Agreement on Economic Co-Operation between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand In Force Thailand 11 July 1988
Exchange of Notes (July 4 and 7, 1988) between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand constituting an Agreement to amend the Treaty on Co-Operation in the Execution of Penal Sentences In Force Thailand 08 July 1988
Convention between Canada and the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income In Force Thailand 16 July 1985
Agreement on Development Co-operation between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand In Force Thailand 05 January 1983
Exchange of Notes constituting an Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand relating to Canadian Investments in the Kingdom of Thailand In Force Thailand 05 January 1983
Treaty on Cooperation in the Execution of Penal Sentences between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand In Force Thailand 11 July 1988
Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of Thailand constituting a commercial Modus Vivendi between the two countries In Force Thailand 22 April 1969
Arbitration Convention between the United Kingdom and Siam In Force Siam 02 February 1927
Treaty between the United Kingdom and Siam respecting the Extradition of Fugitive Criminals In Force Siam 24 November 1911

แหล่งข้อมูล : www.treaty-accord.gc.ca


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาติ ซึ่ง Bank of Nova Scotia ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 ได้ประกาศการควบกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยด้วยการเข้าไปซื้อหุ้นร้อยละ 48 การควบกิจการดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Bank of Nova Scotia ในเอเชีย โดยธนาคารธนชาติกลายเป็นธนาคารใหญ่ลำดับ 5 ของไทย ซึ่งมี 660 สาขาและมีพนักงานถึง 18,000 คน เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่สนับสนุนการควบกิจการภายในประเทศ โดยการเข้าซื้อธนาคารนครหลวงไทยครั้งนี้ทำให้ Bank of Nova Scotia เคลื่อนย้ายทุนเข้ามา ในไทย 650 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นเงินทุนที่นอกเหนือจากการลงทุนจำนวน 550 ล้านดอลลาร์แคนาดาในธนาคารธนชาติก่อนหน้านี้สำหรับการลงทุนของไทยในแคนาดา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ปตท. เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง หรือ ปตท. สผ. เอ็นแอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามใน Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. และบริษัท Statoil Canada Holding Corp. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Statoil ASA เพื่อร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 40 ในแหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ในแคนาดา คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 2,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.84 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนนอกประเทศ (offshore investment) ที่มีมูลค่ามากที่สุดของไทย