รู้จักเรา

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

ภาคบริการของแคนาดาสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก และถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดของแคนาดา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการธนาคารที่มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ธนาคารชั้นนำของแคนาดา 6 แห่ง เป็นหนึ่งใน 100 ธนาคารชั้นนำของโลก และมีสาขาอยู่ ในต่างประเทศทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ รวมถึงธนาคารโนวาสโกเชีย ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้ แคนาดามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ทำให้แคนาดาสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในภาคกิจการ นี้เป็นอย่างมาก ภาคการลงทุน แคนาดามีนโยบายเปิดเสรีการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุน Investment Canada Act ซึ่งกำหนดให้มีธุรกิจบางประเภทที่คนต่างด้าวถือครอง จะต้องของอนุญาต จากรัฐบาล (หากมีการลงทุนทางตรงโดยธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 223 ล้านดอลลาร์แคนาดา และการลงทุนทางอ้อมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านดอลลาร์แคนาดา) รวมถึง การลงทุนในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม อาทิ สำนักพิมพ์ การกระจายเสียงและเคเบิลทีวี ดนตรี สถาบันการเงิน พลังงาน การขนส่ง จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

แคนาดาเป็นประเทศที่พึ่งพิงการค้ากับต่างประเทศเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ถึงร้อยละ 45 สำหรับการส่งออก และร้อยละ 40 สำหรับการนำเข้า รูปแบบการค้าและการลงทุนของแคนาดาจะพึ่งพิงกับสหรัฐฯ

ทั้งนี้สหรัฐฯ และแคนาดาเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันทั้งการนำเข้าและการส่งออก รวมทั้งยังมีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ซึ่งยิ่งช่วยเสริมมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น


สินค้านำเข้าที่สำคัญของแคนาดา

ได้แก่ เครื่องจักร น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญของแคนาดา

ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ สินแร่ เครื่องยนต์ รถยนต์ กระดาษ ไม้เนื้ออ่อน ไฟฟ้า อะลูมิเนียม อุปกรณ์สื่อสาร ชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบคอมพิวเตอร์

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของแคนาดา

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เม็กซิโก และ เยอรมนี