รู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

แคนาดาได้กำหนดให้ธุรกิจบางประเภทห้ามมีการลงทุนหรือจำกัดการลงทุนจากต่างชาติ เช่น การประมง (สงวนไว้สำชาวแคนาดาเท่านั้น) การขนส่งทางอากาศ (ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25) การผลิตและจำหน่ายหนังสือ การกระจายเสียง (ต่างชาติถือหุ้นได้ไม้เกินร้อยละ 20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและไม่เกินร้อยละ 33 ในกรณีเป็นบริษัทแม่) การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การจัดพิมพ์เอกสาร บริการด้านการเงิน (ขึ้นกับขนาดของสถาบันทางการเงิน) บริการด้านโทรคมนาคม (ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 46.7)

ตามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC แคนาดากำหนดให้มีการเปิด เสรีทางการค้าภายในปี 2553 ส่งผลให้รัฐบาลแคนาดากำหนดแผนการเพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ ในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของต่างชาติ

ที่มา www.depthai.go.th