รู้จักเรา

การต่างประเทศ

CIDA  NATO  Peacekeeping Operation

แคนาดามีบทบาทในสังคมระหว่างประเทศทั้งในเชิงความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนา ผ่านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา ที่ผ่านมาแคนาดาได้เข้าไปมีบทบาทเพื่อผลประโยชน์ ด้านประชาธิปไตยและมนุษยชนในหลายประเทศ

อาทิ เมียนมาร์ อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน และประเทศในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเติบโตของภาคประชาสังคมและเสริมสร้างพลังทางประชาธิปไตย กอปรกับแคนาดามีโครงการขององค์การ เพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศแห่งแคนาดา (Canadian International Development Agency:CIDA) ซึ่งได้ยุบรวมไปกับ Department of Foreign Affairs, Trade and Development ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยแคนาดาอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศผู้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาของโลก

แคนาดามีบทบาททางการทหารที่สำคัญและเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์การ สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization: NATO) โดยแคนาดาให้การสนับสนุนด้านทหาร การเงินและสิ่งของ เพื่อให้ความช่วยเหลือในหลายประเทศ

อาทิ อัฟกานิสถาน เฮติและลิเบีย นอกจากนี้ แคนาดาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจด้านรักษาสันติภาพของสหประชาติ (Peacekeeping Operation) โดยนายกรัฐมนตรี Lester Pearson เป็นผู้วางรากฐานสำคัญในการก่อตั้งภารกิจ UNPKO นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และหลังจากนั้น แคนาดาจึงเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีบทบาทสูงในด้านการรักษาสันติภาพ